Cardinal Theme

معرفی گروه

رشته حقوق تجارت الکترونیکی دانشگاه علم و فرهنگ

رشته کارشناسی ارشد حقوق تجارت الکترونیکی برای اولین بار در کشور توسط گروه حقوق دانشگاه علم و فرهنگ راه اندازی و اجرا گردیده است.

دانشجویان این رشته طی 4 نیمسال تحصیلی و با گذراندن 28 واحد درسی و 4 واحد پایان نامه با اصول حقوقی حاکم بر تجارت الکترونیکی بطور کامل آشنا شده و توانایی می یابند که بعنوان مشاور ارشد در کلیه حوزه های مرتبط با تجارت الکترونیکی فعالیت و اثر بخشی داشته باشند.

مسائل متنوع این حوزه از معاملات ، اسناد، قراردادها و امضاهای الکترونیکی تا بانکداری دیجیتالی و داوری های الکترونیکی را در بر می گیرد. با توجه به ضرورت اتخاذ تدابیر امنیتی از سوی کاربران این حوزه، سازماندهی مباحث علمی به سمتی است که حتی مباحث امنیتی مرتبط نیز به دانشجویان آموزش داده می شود.

مدت دوره و ساير مشخصات

طول دوره كارشناسي ارشد حقوق تجارت الکترونیکی دو سال مشتمل بر سه نيمسال آموزشي و یک نيمسال پژوهشي است و نظام آموزشي به صورت واحدي مي باشد كه در آن 22 واحد به صورت درس هاي اصلي و 6 واحد اختياري در سه نيمسال و پايان نامه 4 واحد نيز در طول یک نيم سال بعدارائه مي شود.

درس هاي اين دوره جنبه نظري و پژوهشي داشته و ضرورت دارد به جنبه تجربي و كاربردي نيز توجه شود.

طول هر نيمسال تحصيلي 31 هفته آموزشي كامل است و هر واحد درسي نظري به مدت 31 ساعت خواهد بود.

نظر به رشد فزاینده مسایل حقوقی جامعه تجارت الکترونیکی ، فارغ التحصیلان این رشته در کلیه حوزه های فوق کسب مهارت و دانش افزایی نموده و به آسانی جذب بازار کار می گردند.

منابع آزمون کارشناسی ارشد این رشته در حوزه های زیر باید مطالعه شود:

متون حقوقی ، متون فقه ، حقوق تجارت ،آیین دادرسی مدنی همگی باضریب 1، و حقوق مدنی با ضریب 3